Team Idella Forum

TEAM Idella C&R Fishing Club
Acum este 20 Ian 2020 21:38

Ora este UTC + 4
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 10737 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 1074  Următorul
Autor Mesaj
 Subiectul mesajului: REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA
MesajScris: 20 Dec 2012 19:55 
Neconectat
Site Admin
Avatar utilizator

Membru din: 28 Noi 2012 23:17
Mesaje: 1329
Localitate: Timisoara
Dragi colegi,

Mai jos aveti un draft de regulament de ordine interioara. Probabil va fi putin finisat in urmatoarele zile.

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

Art.1

Regulamentul de ordine interioară, stabileşte dispoziţii referitoare la organizarea si disciplina privind regulile de pescuit în cadrul clublui de pescuit TEAM Idella, în conformitate cu prevederile Statutului Clubului - şi cele ale legislaţiei în domeniu.

Art.2

Membrii TEAM Idella ca si membrii simpatizanti au obligaţia să respecte regulile si toate celelalte dispoziţii ale prezentului Regulament de ordine interioara – dar si legile.

Art.3

Regulamentul se aplică tuturor membrilor, precum si persoanelor care insotesc membrii la activitati.

Art.4

Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la:
Organizare, drepturile si obligaţiile membrilor;
Norme de igienă si de securitate;
Disciplina si răspunderea disciplinară.

Art.5

Dispoziţiile prezentului Regulament pot fi completate prin decizii interne, privind organizarea si disciplina, emise de Presedintele Clubului.
CAPITOLUL II - ORGANIZARE

Art.6

Organele de conducere, administrare si control ale Clubului sunt:
Adunarea Generala a Membrilor Clubului;
Consiliul Director.

Art.7

Adunarea generală este organul de conducere alcătuit din totalitatea asociaţilor şi se întruneste în şedinţe ordinare o dată pe an şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie.
Competenţa Adunării Generale:
stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Clubului;
alegerea şi revocarea membrilor;
alegerea prin vot deschis a secretarului;
înfiinţarea de filiale;
modificarea actului constitutiv şi a statutului;
numirea membrilor de onoare;
stabilirea taxei de înscriere şi a cotizaţiilor trimestriale sau anuale ale membrilor Clubului;
aprobarea propunerile de afiliere ale altor asociaţii, fundaţii cu acelaşi scop la propria asociaţie şi invers;
îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute de lege sau statut.

Adunarea Generală poate fi convocată de către Preşedinte şi de Consiliul Director. Ea este statutară dacă la prima convocare numărul membrilor prezenţi reprezintă cel puţin jumătate plus unu din totalul membrilor Clubului. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul, a doua Adunare Generală este statutară indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii Clubului care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Cererea de anulare se soluţionează în Camera de Consiliu de către judecătoria în circumscripţia căreia Clubul îşi are sediul. Hotărârea instanţei este supusă numai recursului.

Art.8

Consiliul Director este format din membri aleşi de Adunarea Generală. Acesta se întruneşte în şedinţe ordinare o dată pe sezon şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie. Consiliul Director trebuie să aibă un preşedinte şi atâţi vicepreşedinţi cât stabileşte Adunarea Generală. El conduce Clubul prin decizii care se iau cu majoritatea simplă de voturi.

Atribuţiile Consiliului Director:
administrează patrimoniul;
dezbate, alege şi aprobă acţiunile lucrative ale Clubului;
admite noi membri în Club;
deleagă reprezentanţi ai Clubului ori de câte ori este nevoie;
duce la îndeplinire hotărârile, misiunile şi acţiunile cu caracter tehnic, economic şi administrativ aprobate de Adunare Generală;
conduce şi coordonează activitatea asociaţiei între sesiunile Adunării Generale;
în funcţie de volumul de sarcini, stabileşte personalul operativ de lucru remunerat pentru care cere aprobarea Adunării Generale;
veghează ca activitatea Asociaţiei sau implicarea în colaborării în diverse probleme şi domenii să se facă cu respectarea legilor şi în interes reciproc avantajos;
face propuneri pentru acordarea de premii, distincţii sau alte forme de stimulare a membrilor evidenţiaţi în activitatea curentă;
încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.
Consiliul Director poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.
Consiliul Director îşi poate elabora un Regulament Intern de Funcţionare.

Cererea de înscriere a modificărilor ce privesc actele Asociaţiei va fi însoțită de hotărârea Adunării Generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea Consiliului Director. Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către Consiliul Director.

Deciziile Consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate în justiţie, de către oricare dintre membrii asociaţi care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, in termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.

Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie, pentru a exercita atribuţiile sale prevăzute în statut şi în actul constitutiv.
Preşedintele Consiliului Director are putere de decizie, el reprezintă asociaţia în relaţia cu terţii şi vorbeşte în numele membrilor.

Vicepreşedintele are următoarele atribuţii:
exercitarea atribuţiilor Preşedintelui, în lipsa acestuia sau pe baza mandatului dat de acesta în scris;
informează Adunarea Generală despre activitatea sa în cadrul Asociaţiei.

Secretarul General are următoarele atribuţii:
asigură legătura între Consiliul Director şi membrii Asociaţiei;
organizează şedinţele Consiliului Director şi Adunările Generale;
execută sarcinile încredinţate de către Preşedinte, Vicepreşedinte şi Adunarea Generală;
pune la dispoziţia membrilor un buletin informativ, cuprinzând date utile activităţii acestora;
răspunde de organizarea întâlnirilor, conferinţelor, etc., în care este angajată Asociaţia;
oferă informaţii despre activitatea Asociaţiei persoanelor care doresc să devina membri;
înregistrează noii membri în Registrul membrilor;
eliberează legitimaţii membrilor Asociaţiei;
strânge cotizaţia.

Preşedintele de onoare (iniţiatorul proiectului) va avea doar titlu onorific fara atribuţii în cadrul Asociaţiei.

CAPITOLUL III - DREPTURI SI OBLIGATII

Art. 9

Clubul sportiv TEAM Idella, în principal, are următoarele drepturi:

să stabilească organizarea şi funcţionarea clubului;
să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare membru, în condiţiile legii;
să dea dispoziţii pentru membri, sub rezerva legalităţii lor;
să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a obligațiilor membrilor;
să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare si recompense, potrivit legii şi Regulamentului de ordine interioara.

Membri clubului au următoarele drepturi si beneficii:

organizarea de cursuri si stagii de pregătire pentru inițierea si învățarea regulilor de practicare a pescuitului sportiv;
organizarea si participarea la conferințe, simpozioane, expoziții si alte manifestări cinegetice si de pescuit sportiv, la nivel local, național si internațional;
organizarea de activitati de pescuit sportiv cu cetățeni străini;
organizarea de excursii tematice, expoziții fotografice, filme si alte modalitati de popularizare a activităților de protecție a faunei si florei specifice;
organizarea, desfășurarea si stimularea activităților de prevenire si combatere a braconajului;
acces la toate beneficiile Clubului din partea colaboratorilor (reduceri, promoții, etc.)
acces la toate evenimentele organizate de Club cat si de membrii săi;
solicitare sprijin pentru competiții;

Art.10

Clublui sporiv TEAM Idella îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
să informeze membri asupra schimbărilor privind Statutului Clubului cat si a Regulamentului de ordine interioara ;
să înfiinţeze Registrul general de evidenţă a membrilor şi să opereze înregistrările;
să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de membru a solicitantului;
să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale membrilor.

Art.11

NORME GENERALE DE CONDUITA A MEMBRILOR

Membrii TEAM Idella cat si membrii simpatizanți au obligaţia ca, prin actele si faptele lor, sa cunoască si sa respecte prevederile actelor normative care reglementează pescuitul sportiv si ale prezentului Regulament, să respecte Constituţia, legile tării si să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu Statutul Clubului;
sa practice pescuitul doar in sistem Capturează si Eliberează (C&R);
sa poarte semnele distinctive ale clubului la orice manifestare privind pescuitul;
sa participe in mod activ la realizarea obiectivelor Clubului, sa respecte necondiționat hotărârile Adunării generale;
sa isi perfecționeze cunoștințele teoretice si practice in domeniul pescuitului sportiv;
sa practice pescuitul sportiv fara a urmări realizarea unui profit sau alte avantaje materiale;
sa aibă o comportare demna in societate si in organizație, sa respecte si sa promoveze principiile eticii privind pescuitul sportiv;
sa nu desfășoare activitati contrare intereselor legitime ale Clubului;
sa practice pescuitul sportiv cu echipament corespunzător;
sa semnaleze organizației cazurile de braconaj de care au luat cunoștința, deficientele constatate si eventualele prejudicii de care au luat cunoștința, cazurile de poluare a mediului înconjurător etc.

Art.12 MEMBRILOR TEAM Idella LE ESTE INTERZIS:

să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea TEAM Idella, cu strategiile acesteia ori cu proiectele de dezvoltare;
să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare si în care TEAM Idella are calitatea de parte;
să nu dezvăluie informaţiile la care au acces, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile TEAM Idella;
să participe nemijlocit la şedinţele organizate de Club;
să respecte normele de protecţie a muncii si de prevenire a incendiilor sau a oricăror altor situaţii care ar putea pune în primejdie viața si integritatea corporală a sa sau a altor persoane;
să cunoască conţinutul actelor normative, regulamentelor si al oricăror altor dispoziţii, referitoare la activitatea desfăşurată, conformându-se acestora întocmai;
să înştiinţeze Președintele Clubului de îndată ce au luat cunoştinţă de existenta unor probleme privind membrii Clubului;
in relaţiile interpersonale ale membrilor cat si membrilor simpatizanți TEAM Idella, precum si cu alte persoane fizice sau juridice, angajații sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine si amabilitate;
membrii Cubului au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei si demnităţii persoanelor din cadrul TEAM Idella, precum si persoanelor cu care intră în legătură, prin întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

Art.13

NORME DE CONDUITA A MEMBRILOR LA PESCUIT

Respectarea cu strictețe a Regulamentului baltii unde va aflați la pescuit.
Pe langa aceasta aveți următoarele obligații:
un singur ac pe forfac si monturi ce permit eliberarea plumbului;
este interzis pescuitul la momaie, bomba, placuta, taparina, etc.;
este obligatoriu folosirea minciogului cu deschidere mare si plasa fina la scoaterea peștilor din apa;
pestele se eliberează imediat ce a fost scos din apa in siguranța si după ce a fost eventual fotografiat, cântărit si măsurat, respectând regulamentul baltii unde se pescuiește;
autovehiculele au acces pe dig sau pe malurile lacurilor, doar daca regulamentul baltii permite acest lucru, altfel ele ramanand in parcarea amenajata de la intrare baltii;
se respectata zona de pescuit special amenajata si marcata;
nu sunt permise: muzica, țipetele, petrecerile pe lac, grătarul direct pe iarba, scăldatul;
este obligatoriu a lăsa locul curat înainte de a parasi zona de pescuit, este interzis aruncarea gunoaielor in apa;
păstrarea curateniei si asigurarea liniștei este obligatorie;
după terminarea partidei de pescuit aveți obligația de a strânge resturile si de a le pune in locuri special amenajate;
nu se rănește pestele in mod voluntar;
nu se folosește echipament neadecvat sau are echipament adecvat dar nu-l folosește.

CAPITOLUL IV - NORME DE IGIENĂ SI DE SECURITATE

Art.14

Fiecare membru are obligaţia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea si sănătatea sa, precum si a celorlalţi membri sau persoane care ii însoțesc.
Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate si sănătate, membrii au următoarele obligaţii:

să îşi însuşească si să respecte normele si instrucţiunile de protecţia muncii si măsurile de aplicare a acestora;
să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire, atât persoana proprie cât si a celorlalți;
să utilizeze corect echipamentele din dotarea;

CAPITOLUL V - RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ (SANCTIUNI)

Art.15

SUNT INTERZISE si se pedepsesc conform cu legislația in vigoare:
reținerea sau ascunderea peștelui;
mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpa a semnelor indicatoare așezate in raza amenajării piscicole;
refuzul de a permite accesul la controlul in bagaj sau autovehicul al personalului de specialitate împuternicit in acest scop.

Art.16

Se pot aplica următoarele sancțiuni AVERTISMENT scris pentru nerespectarea:
numărului de lansete prevăzut de Regulamentul baltii sau a legilor in vigoare pentru apele neprivate;
nefolosirea minciogului cu deschidere mare si plasa fina la scoaterea pestilor din apa;
nerespectarea regulilor privind: muzica, țipetele, petrecerile pe lac, grătarul direct pe iarba, scăldatul;
daca nu se lăsa locul curat înainte de a parasi zona de pescuit;
deranjarea celorlalți pescari, unghiul format de fire nu trebuie sa depaseasca 60 de grade iar lansetele trebuiesc orientate către fata.

EXCLUDEREA DIN CLUB pentru nerespectarea următoarelor reguli:

nefolosirea unui singur ac pe forfac si monturi ce permit eliberarea plumbului;
pescuitul la momaie, bomba, placuta, taparina, sau orice alt dispozitiv, etc. acestea fiind interzise;
nu se elibereaza pestele imediat ce a fost scos din apa in siguranta, dupa ce a fost eventual fotografiat, cantarit si masurat cu respectarea regulamentului baltii. Sanctiunile se hotarasc de Consiliul director al Clubului, contestatia fiind valabila daca este depusa, in termen de 30 de zile de la comunicare.
Sanctiunile se aplica independent de raspunderea penala, administrativa, civila sau contraventionala si nu il exonereaza, in cazul suspendarii, pe cel in cauza de indeplinirea altor obligatii fata de Club.
Sanctiunile se hotarasc de organul in drept sa ia aceasta masura, in termen de un an de la savarsirea abaterii (faptei), iar in cazul contraventiilor si infractiunilor prevazute de lege, in interiorul termenului de prescriptie.
Înainte de hotararea sanctiunii cel in cauza va fi audiat in legatura cu fapta savarsita, daca in urma convocarii acesta refuza sa se prezinte sau sa dea relatii privind fapta sa, sanctiunea se aplica fara indeplinirea acestei formalitati.
Orice acţiune sau inacţiune, săvârşită cu vinovăţie de către membri Clubului, prin care au fost încălcate Statutul, normele de conduită profesională si civică prevăzute de lege, Regulamentul de ordine interioară, sau dispoziţiile legale, constituie abatere disciplinată si se sancţionează conform prevederilor prezentului Regulament.

PESCARUL CARE OMOARA SAU ASCUNDE PESTELE VA FI PEDEPSIT CONFORM LEGILOR IN VIGOARE.

CAPITOLUL VI - RECOMPENSE

Art.17

Personalul TEAM Idella care îşi îndeplineşte în bune condiţii atribuţiile si sarcinile ce le revin si au o conduită ireproşabilă, pot fi recompensați astfel:

diplome;
premii in bani si in obiecte;
pot fi numiți membrii de onoare.

Membrii de onoare - persoane fizice sau juridice care au adus si aduc servicii deosebite Clubului, s-a distins prin rezultate remarcabile obținute in activitățile de combatere a braconajului sau care o sprijină substanțial din punct de vedere financiar privind strategiei si a obiectivelor generale ale Clubului, nu intereselor proprii;

CAPITOLUL VII - DISPOZITII FINALE

Art.18

Prezentul regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare, igiena, securitatea, disciplina si răspunderea disciplinară.

Art.19

Prezentul regulament intră în vigoare cu data constituirii clublui sportiv TEAM Idella, respectarea lui fiind obligatorie pentru toți membri si însoțitorii membrilor Clubului.

_________________
Imagine
http://www.facebook.com/idella.org
http://www.idella.org/staff/szabo-robert


Sus
 Profil  
Răspuns cu citat  
MesajScris: 25 Dec 2012 22:14 
Neconectat
Site Admin
Avatar utilizator

Membru din: 12 Dec 2012 22:08
Mesaje: 610
mi se pare ok.

_________________
Imagine
http://www.facebook.com/idella.org
http://www.idella.org/staff/barac-augustin


Sus
 Profil  
Răspuns cu citat  
MesajScris: 26 Dec 2012 15:06 
Neconectat
Aspirant
Avatar utilizator

Membru din: 11 Dec 2012 19:22
Mesaje: 121
Localitate: timisoara
PESCARUL CARE OMOARA SAU ASCUNDE PESTELE VA FI PEDEPSIT CONFORM LEGILOR IN VIGOARE.

Pai si daca iau peste de consum acasa?
Pestele este facut pentru a fi mancat si de oamenii!
Asa este lasat de Dumnezeu, ca omul sa manance vanatul si si ceea ce a pescuit!
Insa cu modernizarea si emanciparea noastra am kam dereglat de la reguli vechi!

_________________
ReBeL 4ever


Sus
 Profil  
Răspuns cu citat  
MesajScris: 09 Feb 2013 12:25 
Neconectat
Site Admin
Avatar utilizator

Membru din: 12 Dec 2012 22:08
Mesaje: 610
cred ca ai probleme cu cititul!sau nu ai citit!
NORME DE CONDUITA A MEMBRILOR LA PESCUIT

Respectarea cu strictețe a Regulamentului baltii unde va aflați la pescuit.

_________________
Imagine
http://www.facebook.com/idella.org
http://www.idella.org/staff/barac-augustin


Sus
 Profil  
Răspuns cu citat  
MesajScris: 09 Feb 2013 12:58 
Neconectat
Membru Club
Avatar utilizator

Membru din: 18 Dec 2012 19:37
Mesaje: 521
Barac Gusti scrie:
mi se pare ok.

Subscriu !


Sus
 Profil  
Răspuns cu citat  
MesajScris: 10 Feb 2013 20:27 
Neconectat
Aspirant

Membru din: 08 Ian 2013 03:04
Mesaje: 414
daca te prinde cineva ca ai furat un peste vei fi executat cu pietre in piata unirii!! :))

_________________
Imagine


Sus
 Profil  
Răspuns cu citat  
MesajScris: 24 Iul 2013 09:24 
Neconectat
Aspirant

Membru din: 04 Dec 2012 22:38
Mesaje: 467
Am citit mai sus:
Vicepreşedintele are următoarele atribuţii:
exercitarea atribuţiilor Preşedintelui, în lipsa acestuia sau pe baza mandatului dat de acesta în scris;
informează Adunarea Generală despre activitatea sa în cadrul Asociaţiei.

Care atributii, ca nu le vad...fiindca daca zice urmatoarele, ar trebui enumerate, nu ? :lol: :lol: :lol:

_________________
Membru-CARP TEAM TIMISOARA
http://www.crap-banat.ro
"Adevarul demonstrat prin cuvinte, nu cucereste pe deplin decat mintile viguroase, cu adevarat libere de orice prejudecati"


Sus
 Profil  
Răspuns cu citat  
MesajScris: 24 Iul 2013 09:30 
Neconectat
Site Admin
Avatar utilizator

Membru din: 28 Noi 2012 23:17
Mesaje: 1329
Localitate: Timisoara
Ovi,

Trebuia sa citesti regulamentul in 20 dec. 2012, nu acum. :)

_________________
Imagine
http://www.facebook.com/idella.org
http://www.idella.org/staff/szabo-robert


Sus
 Profil  
Răspuns cu citat  
MesajScris: 06 Mar 2015 10:13 
Neconectat
Membru Club
Avatar utilizator

Membru din: 27 Feb 2015 12:41
Mesaje: 122
Fair!!


Sus
 Profil  
Răspuns cu citat  
MesajScris: 07 Mar 2015 11:57 
Neconectat
Membru Club
Avatar utilizator

Membru din: 18 Dec 2012 19:37
Mesaje: 521
Da, deci ?
:shock:


Sus
 Profil  
Răspuns cu citat  
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după  
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 10737 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 1074  Următorul

Ora este UTC + 4


Cine este conectat

Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 6 vizitatori


Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum

Căutare după:
Mergi la:  
cron
Furnizat de phpBB® Forum Software © phpBB Group
Translation/Traducere: phpBB România
phpBB SEO

esolar.ro